KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W BPV POLSKA SP.Z O.O.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwanym dalej RODO), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BPV Polska sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 34, 53-012 Wrocław.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w BPV Polska sp. z o.o. jest Pan Klaudiusz Oleksiuk
i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: iod@wop.pl
3. Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do
zawarcia umowy.
4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji:
a. rejestracji użytkownika w sklepie internetowym hobbycentrum.pl (email, imię i
nazwisko, nazwa firmy, dane adresowe)
b. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towarów w sklepie internetowym
hobbycentrum.pl,
c. zawarcia i wykonania umów marketingowych,
d. udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące towarów, przetwarzanie odbywa się w
związku z podjętymi działaniami na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy,
e. rozpatrywania skarg i reklamacji,
f. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np,: wystawianie i
przechowywanie faktur VAT oraz dokumentów księgowych.
5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w
celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów
dotyczących archiwizowania dokumentów zwłaszcza przepisów związanych z rachunkowością
lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli to ona była jego
podstawą.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania danych, które
są nieprawidłowe, prawo do przenoszenia danych do innego Administratora, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, żądania usunięcia
danych lub ograniczenia przetwarzania.
7. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do
tego uprawnionych takich jak:
- podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa,
- podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji/międzynarodowej.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.